COVID 19 – Świadczenie postojowe osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe – forma wsparcia finansowego w związku z COVID – 19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Stan prawny na dzień 26 czerwca 2020 roku

 

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?

– gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna

 

Komu przysługuje świadczenie postojowe ?

 1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 2. Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną,

 

Warunki przyznania i wysokość świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzyma osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
 2. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 3. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
 4. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
 5. mieszka na terytorium Polski
 6. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzyma osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. Rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniona z opłacania podatku od towarów i usług ( podatek VAT )
 2. Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 3. Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D, dostępny na stronie www. ZUS.pl ) należy złożyć do ZUS.

 

W jakim terminie należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe ?

Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

W jaki sposób można złożyć wniosek o świadczenie postojowe do ZUS ?

Wniosek można przekazać :

– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

 

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny?

Należy złożyć oświadczenie, że Twoja – osoby uprawnionej,  sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 

Ile razy można otrzymać świadczenie postojowe ?

Świadczenie postojowe, po spełnieniu warunków można otrzymać maksymalnie trzy razy.

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy osoby uprawnionej.

 

Czy komornik sądowy prowadzący w stosunku do osoby uprawnionej postępowanie egzekucyjne może zająć otrzymane świadczenie postojowe?

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

 

Czy można odwołać się od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego ?

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.

 

Czy istnieje obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego ?

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

 

Kiedy świadczenie postojowe uważane jest za świadczenie nienależnie pobrane ?

Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;

2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czy od nienależnie pobranego świadczenia postojowego naliczane są odsetki ?

Tak, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia postojowego są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu.

 

Kiedy nie wydaje się decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego ?

Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe.

 

Czy kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ulega przedawnieniu ?

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna.

 

Gdzie należy dokonać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego ?

Kwoty nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje – ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze zmianami ( art. 15 zq i następne )

– ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 (art. 77 ust.32 – 33, ogłoszona 23 czerwca 2020 roku )

Autor: radca prawny Katarzyna Jeremus