Zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Jeremus z siedzibą przy ul. Krzywej 11a, 95 – 083 Kazimierz, NIP: 7251474621, adres e-mail: biuro@kancelaria-jeremus.pl , zwana dalej Kancelarią;
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 

 1. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pai/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 4. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa osoby prowadzącej Pani/Pana* sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 5. Administrator, jako radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu* prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowani ( poprawiania ) swoich danych;

– żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

– przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo

uniemożliwić  należytą pomoc prawną;

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;
 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, w tym należących do szczególnej kategorii, ale cofnięcie zgody nie wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.