Reprezentacja klienta przed sądami administracyjnymi i powszechnymi na terenie całego kraju głównie  województwa łódzkiego z zakresu:

 • zawezwania do prób ugodowych;
 • spraw cywilnych (m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonania umów, rękojmie, prawa konsumenta, sprawy spadkowe, testamenty, zachowek, działy spadku, zasiedzenia, zniesienie współwłasności, eksmisje);
 • spraw rodzinnych (m.in. rozwody, podział majątku, alimenty, opieka nad dziećmi, ubezwłasnowolnienia);
 • spraw pracowniczych (m.in. o zapłatę, odszkodowania, przywrócenia do pracy, odprawy, mobbing, ustalania stosunków pracy, odwołania od decyzji ZUS w sprawach wcześniejszych emerytur i emerytur pomostowych);
 • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego ( przygotowanie wniosków wszczynających postępowanie, a także reprezentowanie klienta w toku wskazanych postępowań )
 • spraw gospodarczych (m. in. windykacja należności, sprawy o zapłatę, rękojmie, sprawy wykonywania umów, odszkodowania z tytułu nie wykonywania bądź nienależytego wykonania umów)
 • profesjonalna ocena oraz analiza prawna stanu faktycznego i dostarczonych dokumentów w kontekście przyszłego procesu sądowego oraz przygotowaniem taktyki procesowej.

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa pracy, Kancelaria doradza i reprezentuje w sprawach min.:

 • z zakresu odszkodowania za nieuzasadnione bądź niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę;
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i inne.

W ramach świadczonych usług z dziedziny ubezpieczeń społecznych, Kancelaria doradza i reprezentuje w sprawach min.:

 • emerytury za pracę w warunkach szczególnych lub szkodliwych;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • ustalenie pozorności stosunku pracy lub wysokości wynagrodzenia przez ZUS;
 • odwołania od decyzji ZUS i reprezentacja w sądzie;

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawo rodzinne,  najczęściej Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach takich jak :

 • rozwody (rozwód bez orzekania o winie oraz z orzeczeniem o winie )
 • separacja
 • małżeńskie umowy majątkowe
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi lub dziadków z wnukami
 • alimenty na dzieci i małżonków ( zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego )
 • kwestie władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie
 • negocjacje i mediacje między małżonkami w sprawach rozwodowych, związanych z opieką i kontaktami z dziećmi, o alimenty, o podział majątku;

Usługi Kancelarii obejmują wsparcie prawne na każdym etapie sprawy spadkowej

W zakresie specjalizacji Prawo spadkowe Kancelaria zapewnia doradztwo w takich sprawach jak :

 • sukcesja przedsiębiorstw;
 • ustalanie listy spadkobierców
 • testamenty ( formy sporządzenia, jak zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci);
 • stwierdzenia nabycia spadków, przyjęcie/odrzucenie spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • wydziedziczenie;
 • dział spadku

reprezentacja przed organami administracyjnymi, zaskarżanie decyzji administracyjnych między innymi w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń socjalnych
 • odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń i należności,
 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zadośćuczynienia oraz odszkodowania,
 • sprawy windykacje,
 • sprawy dotyczące eksmisji,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnych, zlecenia, o współpracy,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.