Regulamin świadczenia usług porady prawne online

 

§1

Definicje

 

Wskazanym poniżej wyrażeniom, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną na rzecz którego świadczona jest Usługa prawna online na podstawie zawartej umowy, który podał wymagane dane potrzebne do rejestracji i komunikacji oraz dokonał płatności za Usługę w Systemie płatności elektronicznych,
 2. Konsument – Klient dokonujący z Kancelarią ( przedsiębiorcą ) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Kancelaria – Katarzyna Jeremus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Jeremus z siedzibą w Kazimierzu, ul. Krzywa 11 a , NIP: 7251474621, REGON: 381791839, e- mail: biuro@kancelaria-jeremus.pl, tel. 607 228 864;
 4. Usługa – usługa prawna online oferowana na stronie internetowej Kancelarii;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin
 6. Umowa – umowa o przesłanie Klientowi porady prawnej / opinii prawnej/ projektu pisma, która za każdym razem zostaje zawarta poprzez wysłanie zapytania o wycenę na stronie www pod adresem kancelaria-jeremus.pl, a następnie poprzez odpowiedź na to zapytanie przez email, zawierającą wycenę Usługi i krótki opis formy realizacji Usługi, która dochodzi do skutku poprzez dokonanie płatności zgodnie z ww. wyceną przez Klienta – zapłatę w Systemie płatności elektronicznych.
 7. Usługa – usługa prawna online
 8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www…………..

§2

Wymagania techniczne

Do korzystania z porad prawnych online niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz dostęp do poczty elektronicznej.

 

§3

Zawarcie i wykonanie umowy

 

 1. Każda Umowa zawarta z Klientem obejmuje nie tylko treść ewentualnie w niej wyrażoną i uzgodnioną w drodze wymiany komunikatów między stronami, ale również Regulamin. Zawierając Umowę Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy, która definitywnie zawarta może być tylko w trybie określonym w Regulaminie. Użytkownik chcąc zawrzeć Umowę jest również związany Regulaminem.
 3. Zawrzeć umowę może każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznała zdolność prawną, która poda w odpowiednim formularzu imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz adres email, lub numer telefonu. Przedsiębiorcy ponadto podają swoje dane, potrzebne do wystawienia faktury;
 4. Kancelaria nie weryfikuje czy ww. dane są danymi prawdziwymi istniejącego podmiotu, a opiera się wyłącznie na tych danych jako potrzebnych do weryfikacji i komunikacji. Uiszczenie płatności potwierdza zawarcie umowy przez istniejący podmiot prawa.
 5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody i inne negatywne konsekwencje leżące po stronie Klienta, spowodowane wadliwym działaniem systemu email / telefonu Klienta, dostępu do internetu lub wadliwym podaniem powyższych danych.
 6. Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania płatności poprzez System płatności elektronicznych/ na rachunek bankowy Kancelarii, po wymianie informacji między Kancelarią, a osobą mającą dostęp do adresu email oraz numeru telefonu podanego w odpowiednim formularzu na który skierowana zostanie bezpłatna wycena;
 7. Wycena o której mowa w ust. 6 stanowi ofertę zawarcia umowy. Oferta jest ważna 3 dni robocze od dnia wysłania. Niedokonanie zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania oferty jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia Umowy i wygaśnięciem oferty.
 8. Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, jak również z zaakceptowaniem regulaminu. Umowa jest zawierana z chwilą uznania rachunku bankowego Kancelarii.
 9. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich w kwocie brutto, a każdy Klient, który przy pierwszym zapytaniu nie podaje, że działa jako przedsiębiorca, lub w imieniu przedsiębiorcy oświadcza tym samym, że działa jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 10. W przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą, lub reprezentuje Klienta, który jest przedsiębiorcą ma obowiązek oświadczyć to w pierwszym zapytaniu i jednocześnie podać dane podmiotu odbiorcy usługi wymagane do wystawienia faktury VAT, dodatkowo pod warunkiem że z okoliczności wynika, iż rzeczywiście Usługa może tego podmiotu dotyczyć. W braku takiego wskazania, lub wskazania danych niezgodnych z rejestrem, lub podmiotu nieistniejącego w rejestrze Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT CZYNNI, Użytkownik oświadcza tym samym, że korzysta z Usługi prywatnie jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności. W takim przypadku na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) w związku z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519) i Załącznika Czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, pozycja nr 37, Kancelaria nie wystawia paragonu. W razie prawidłowego wskazania podatnika VAT czynnego, Kancelaria wystawi za Usługę fakturę VAT, którą w formie elektronicznej wyśle na wskazany przez Klienta adres email;
 11. Ustalony z Klientem termin na wykonanie umowy jest podawany w dniach i jest liczony od dnia dokonania płatności. Ilość podanych dni należy liczyć w taki sposób, że dzień kiedy jest dokonywana płatność nie jest liczony, a są liczone dni następne jeżeli są dniami roboczymi (tj. innymi niż soboty, niedziele i święta). Jeżeli termin wykonania umowy przypadałby na dzień nie będący dniem roboczym, dniem wykonania umowy jest najbliższy dzień roboczy po tym dniu.
 12. Każda odpowiedź na dodatkowe pytanie wydłuża odpowiednio terminy wyżej określone.
 13. Każda ze stron może przed wykonaniem Umowy wypowiedzieć ją, chyba że usługa została zatwierdzona i zlecona do realizacji, wtedy wypowiedzenie nie jest możliwe. Wypowiedzenie umowy powoduje obowiązek zwrotu Klientowi dokonanej płatności.
 14. Usługa zostaje wykonana przez dostarczenie Klientowi rezultatu wykonania Umowy wyłącznie poprzez System Elektroniczny, tj. w szczególności poprzez email;
 15. Kancelaria udzielając porady prawnej online/sporządzając opinię prawną online/ projekt pisma nie staje się pełnomocnikiem, reprezentantem, ani jakimkolwiek przedstawicielem interesów Klienta w jakimkolwiek postępowaniu, procedurze, itp.

 

§4

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 1. Klient będący konsumentem, w związku z faktem, że Umowa zostaje zawarta na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 3. Do czasu spełnienia świadczenia Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, którego może dokonać wysyłając identyfikujące siebie dane:

– poprzez email zawierający oświadczenie o odstąpieniu na adres biuro@kancelaria-jeremus.pl lub

– poprzez formularz na stronie internetowej www…………… wpisując oświadczenie o odstąpieniu w treści formularza, lub

– przesłać pocztą, albo w inny sposób takie oświadczenie według udostępnionego na stronie wzoru.

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 3. Kancelaria na obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 5. Prawo odstąpienia , o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli wykonywanie Usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Kancelarię o utracie prawa odstąpienia od umowy. Każda Umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, w przypadku których po spełnieniu powyższych warunków prawo odstąpienia nie przysługują na podstawie art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.

 

§5

Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Kancelarii wskazany w § 1 ust. 3, pocztą elektroniczną na adres biuro@kancelaria-jeremus.pl.

2.W reklamacji Klient powinien podać, imię i nazwisko, adres do korespondencji, przedmiot reklamacji

oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

3.Brak podania przedmiotu reklamacji lub okoliczności uzasadniających reklamację może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji lub też spowodować negatywne rozpatrzenie reklamacji.

4.Kancelaria ( sprzedawca) jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się za uznanie reklamacji.

 1. Odpowiedź na reklamację Kancelaria przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§6

Rozstrzyganie sporów

 

1.Wszelkie spory pomiędzy Kancelarią a Klientem nie będącym Konsumentem wynikające bądź związane z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii.

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich ( Dz. U. z 2016 roku poz. 1823 ) jak również z innych sposobów polubownego rozwiązywania sporów
 2. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 3. Klient może skierować sprawę również na drogę postępowania sądowego.

 

 

§7

Postanowienie końcowe

 1. Kancelaria zastrzega, iż wciąż podejmuje działania mające na celu ulepszanie funkcjonowania strony internetowej i świadczenia usług prawnych online. W konsekwencji Kancelaria jest uprawniona do dokonywania zmian w funkcjonalnościach strony i usług prawnych online, w tym do rozbudowywania o nowe funkcje, narzędzia i rozwiązania, a także do dostosowywania do wymogów powszechnie obowiązującego prawa, nowych standardów technologicznych, wprowadzania modyfikacji organizacyjnych w działaniu strony. Wymienione prace będą wykonywane w taki sposób, aby wykluczyć lub w największym stopniu zminimalizować uciążliwości dla Klienta oraz aby nie miały wpływu na realizację Usługi.

 

2.Ewentualne zmiany Regulaminu następują poprzez zamieszczenie na stronie www nowej treści Regulaminu. Zmiany obowiązują niezwłocznie, z wyjątkiem Klientów, których Usługi są już realizowane.

3.Kancelaria podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony pod względem technicznym oraz formalno-prawnym.

4.Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Klienta  umieszczone na serwerze, w tym za ich ewentualną utratę, nie gwarantuje ciągłej (nieprzerwanej, bezawaryjnej) pracy Serwisu, ani też nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wynikających:

 1. z przyczyn niezawinionych przez Kancelarię, w szczególności leżących po stronie Klienta, lub osób trzecich lub podmiotu odpowiedzialnego za transmisję danych, w tym także z przyczyn wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, czy też systemu łączności, za pomocą których Klient łączy się z Serwisem, lub przekazania danych identyfikacyjnych osobom nieupoważnionym,
 2. z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub serwisowych strony,
 3. z działania siły wyższej.

 

5.Zakazane jest przesyłanie i publikowanie za pomocą Strony treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, umieszczanie spamu, nieautoryzowanej próby uzyskania danych.

 

6.W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta, Kancelaria jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usługi i może dochodzić od Klienta odszkodowania

 

7.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.