COVID 19 – Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Świadczenie postojowe – forma wsparcia finansowego w związku z COVID – 19 dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Stan prawny na dzień 26 czerwca 2020 roku

 

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?

– gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Komu przysługuje świadczenie postojowe ?

  1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
  2. Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną,

 

Warunki przyznania i wysokość świadczenia postojowego

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

3) W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.( do 1 299,99 zł )  świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

4 ) nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

5) mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

6) nie wykonuje umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

 

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł, przysługuje jeżeli:

– suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. tj. 1300 zł,  świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

 

Jak złożyć wniosek?

Aby osoba wykonująca umowę cywilnoprawną mogła otrzymać świadczenie postojowe Jej zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-C, dostępny na stronie www. ZUS.pl ).

Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać od osoby uprawnionej oświadczenia, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

 

W jakim terminie należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe ?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

W jaki sposób można złożyć wniosek o świadczenie postojowe do ZUS ?

Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:

– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

 

Czy zleceniobiorca może sam złożyć wniosek o postojowe w sytuacji gdy zleceniodawca odmawia złożenia wniosku ?

gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

– zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,

– umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

– przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł., a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

 

W związku z tym udostępniony zostanie nowy wniosek RSP-CZ. Przepis ten wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy tj. z dniem 24 lipca 2020 roku. Od tego dnia wnioski RSP-CZ będzie można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny?

Należy złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna osoby uprawnionej, wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Ile razy można otrzymać świadczenie postojowe ?

Świadczenie postojowe, po spełnieniu warunków można otrzymać maksymalnie trzy razy.

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy osoby uprawnionej.

Czy komornik sądowy prowadzący w stosunku do osoby uprawnionej postępowanie egzekucyjne może zająć otrzymane świadczenie postojowe?

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

 

Czy można odwołać się od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego ?

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.

 

Czy istnieje obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego ?

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

 

Kiedy świadczenie postojowe uważane jest za świadczenie nienależnie pobrane ?

Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;

2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czy od nienależnie pobranego świadczenia postojowego naliczane są odsetki ?

Tak, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia postojowego są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu.

 

Kiedy nie wydaje się decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego ?

Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe.

 

Czy kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ulega przedawnieniu ?

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna.

 

Gdzie należy dokonać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego ?

Kwoty nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje – ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  ze zmianami ( art. 15 zq i następne )

– ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 ( art.77 ust.32 – 36, ogłoszona 23 czerwca 2020 roku )

Autor: radca prawny Katarzyna Jeremus