Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy

Stan prawny na dzień 26 czerwca 2020 roku

Co to jest dodatek solidarnościowy ?

– to forma wsparcia dla osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym epidemią COVID-19, przewidziany w projekcie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19

Jaki okres będzie obejmował dodatek solidarnościowy ?

Dodatek solidarnościowy jest świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego.

 

W jakiej wysokości będzie przysługiwał dodatek solidarnościowy?

Wysokość dodatku solidarnościowego wynosić będzie 1400 zł miesięcznie.

 

Komu będzie przysługiwał dodatek solidarnościowy ?

Dodatek solidarnościowy  przysługuje osobie, która:

–  była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, i z którą umowa o pracę została, po dniu 15 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta;

– podlegała w 2020 roku  ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres co najmniej 60 dni;

– począwszy od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego osoba uprawniona nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;

– jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest obywatelem  państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Komu nie będzie przysługiwał dodatek solidarnościowy?

Dodatek nie przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty, rolnikom.

 

Co będzie zawierał wniosek o dodatek solidarnościowy ?

Zgodnie z  ustawą wniosek o dodatek solidarnościowy zawierać będzie:

– podstawowe dane osoby uprawnionej,

– dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę,

– oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa  art. 2 i art. 3 ust 1 – 4  w projektowanej regulacji

– oświadczenie o kwocie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, za miesiąc, w którym składany jest wniosek;

– wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz podpis osoby uprawnionej.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy ?

Ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego następuje na wniosek osoby uprawnionej złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do 31 sierpnia 2020 roku. Wnioski złożone po dniu 31 sierpnia 2020 roku będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski składa się za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

 

Czy okres pobierania dodatku solidarnościowego będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium ?.

Okres pobierania zasiłku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, czyli nie będzie skracał okresu pobierania tych świadczeń.

Okres pobierania zasiłku solidarnościowego będzie natomiast wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

 

Czy pobierając zasiłek dla bezrobotnych osoba uprawniona może nabyć prawo do dodatku solidarnościowego?.

W przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w miesiącu złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy, dodatek wypłacany jest za ten miesiąc w kwocie 1400 zł pomniejszonej o wypłaconą kwotę tego zasiłku lub stypendium.

 

Zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacone za okres, za który został wypłacony dodatek solidarnościowy – z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej – stanowi nienależnie pobrane świadczenie pieniężne.

 

W jaki sposób następuje wypłata dodatku solidarnościowego ?.

Wypłata dodatku solidarnościowego następuje w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

 Czy dodatek solidarnościowy podlega zajęciu komorniczemu ?.

Nie. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

 

Czy dodatek solidarnościowy tratowany jest jako dochód oraz czy ma wpływ na pobieranie innych świadczeń ?.

Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych a utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy  z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  a utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i jest uwzględniane przy uzyskaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2021 roku

Czy kwota dodatku solidarnościowego jest zwolniona od podatku dochodowego?.

Zgodnie z  ustawą, kwota dodatku solidarnościowego jest zwolniona z podatku dochodowego.

 

Czy z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym ?.

Tak. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne stanowi wypłacona kwota dodatku solidarnościowego.

Płatnikiem składek na ubezpieczenia  jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osoba uprawniona podlega od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia utraty prawa do niego, przez okres pobierania dodatku solidarnościowego.

Składki finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ustawa w art.4 ust. 5 wskazuje, że może zostać określony dłuższy czas przysługiwania zasiłku solidarnościowego niż 3 miesiące, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z COVID – 19.

 

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 ( weszła w życie z dniem 21 czerwca 2020 roku )

Autor: radca prawny Katarzyna Jeremus