Pożyczka z PUP dla mikroprzedsiębiorcy – Tarcza antykryzysowa

Pożyczka z PUP dla mikroprzedsiębiorcy – Tarcza antykryzysowa

Stan prawny na dzień 26 czerwca 2020 roku

 

Kto może skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci mikropożyczki z PUP ?

Zgodnie art. 15zzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Kto jest mikroprzedsiębiorcą ?

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (…)”.

Samozatrudniony przedsiębiorca, który nie spełnia wyżej wymienionych warunków zgodnie z nowelizacją przepisów Tarczy Antykryzysowej wciąż może się ubiegać o pożyczkę, mimo że nigdy nie zatrudniał lub nie zatrudnia obecnie pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Powyższa informacja publikowana jest także na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Na jakich zasadach i w  jakiej wysokości udzielana jest pożyczka?

Pożyczka, o której mowa w art. 15zzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

– może być udzielona do wysokości 5 000 zł.,

– oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,

– okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,

– spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP,

– w sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca nie będzie spłacał pożyczki zgodnie z umową, starosta będzie miał prawo dochodzić roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

 

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5 art. 15 zzd, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

 

Mikropożyczka 5000 zł – czy podlega umorzeniu?

Zgodnie z obecnymi przepisami mikropożyczka wraz z odsetkami, która została udzielona przedsiębiorcy z Powiatowego Urzędu Pracy, podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki  – brak w ustawie Tarcza antykryzysowa 4.0 wskazania konieczności składania przez mikroprzedsiębiorcę stosownego wniosku o umorzenie udzielonej przez PUP pożyczki ( art. 75 pkt. 31 ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 )

 

Na co może być wydatkowana kwota przyznanej pożyczki z PUP i w jakiej formie należy te wydatki udokumentować ?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie środki te powinny być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym pieniądze powinny być wydane na cele, które są związane z aktywnością gospodarczą m.in. podatki, składki na ZUS, koszty paliwa, opłaty leasingowe, rachunki za telefon oraz inne media wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Jednakże w ustawie brak przepisu stanowiącego, że przedsiębiorca, który skorzysta z takiej pożyczki, będzie musiał udokumentować poniesione wydatki.

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na podstawie oświadczenia składanego we wniosku o udzielenie pożyczki, którego końcowa część brzmi: „Zobowiązuję się, że wykorzystam środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem”. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści „Oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie we wniosku są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Sposób wykorzystania środków może weryfikować starosta reprezentowany przez dyrektora urzędu pracy.

 

Czy umorzenie mikropożyczki stanowi przychód do opodatkowania?

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to z art. 15 zzd ust. 10  ustawy – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Czy pożyczka podlega zajęciu komorniczemu?

Z uwagi na brak uregulowania tego aspektu w ustawie, należy wskazać, że jest wysokie ryzyko, iż komornik w trakcie postępowania egzekucyjnego będzie mógł zająć środki pochodzące z pożyczki.

Jednakże ustawodawca w projekcie ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 – w  tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, dodał do art. 15 zzd ust. 11 zgodnie z którym, „środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.” (  art. 75 pkt. 31 ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 ).

 

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  ze zmianami ( art. 15 zq i następne )

– ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (  art. 77 ust. 39, ogłoszona 23 czerwca 2020 roku )

Autor: radca prawny Katarzyna Jeremus